Call to Action for the Albanian community in Montenegro ahead of the elections

By Team Albanians - August 23, 2020

Team Albanians joins the #BashkëRI call to action ahead of the August 30, 2020 elections in Montenegro. 

CALL TO ACTION

Dear Compatriots,

The time has come for us to manifest our love and connection with our nation in a direct and proactive way. Now more than ever, our brothers and sisters in Montenegro need our help! 

Despite the battles won, the anti-Albanian lobbies do not stop but continue to endanger and destroy everything Albanian in Montenegro. Albanians will not stand idle and sacrifice themselves again. The danger of displacement and assimilation like that of the Sanxhak Albanians should never be repeated in Albanian lands.

For the Albanians of Montenegro, this is the moment for them to have a voice in government, for their needs and their future. The future is in our hands. Together, for the best of our homeland, for the best of our children, vote for the Albanian coalitions!

Elections on August 30, 2020 determine the existence and continuity of Albanians in Montenegro!

The Albanian Diaspora has worked tirelessly to unite the Albanians of Montenegro into a single list, however without success. Such a thing will not be accepted in elections to come. To stop the discrimination over our people, we must be united in our demands!

United we seek to vote for the Albanian Coalitions and show that we are truly indigenous to this land.


How can I contribute?

1. If you have the right to vote, please vote with your heart, vote for the future, vote for the Albanian Coalitions (Only Montenegrin citizens holding Montenegrin passports or identity cards have the right to vote. Voters can vote with a Montenegrin passport or ID card even if it is expired)

2. If you cannot travel or do not have the right to vote, please ask your family, relatives, and friends who have the right to vote, to vote for the Albanian coalitions.

3. Contribute financially to continue to be the voice needed to protect our national interests through donations:
- Direct donation to #BASHKERI campaign at this link: https://gf.me/u/yqjnz2
- Direct donation to Albanian children in Montenegro for school supplies http://gf.me/u/yq8pgh

4. Help by sharing this message on social networks, e-mails and other ways.

5. By signing this, I pledge to contribute in one or more ways for this campaign https://messenger.com/t/Bashkerisht 

ONLY UNITED WE CAN ACHIEVE OUR GOALS AND FULFILL OUR NATIONAL INTEREST ASPIRATIONS

Contact: bashkeria@gmail.com 
 Phone number: +1 (917) 679 9300

Për versionin shqip kliko këtu ose lexoni më poshtë.
                       

THIRRJE PER MOBILIZIM


Të dashur bashkëatdhetarë,

Ka ardhur koha që dashurinë dhe lidhjen që e kemi me kombin tonë ta manifestojmë në mënyre të drejtpërdrejtë dhe proaktive. Tani më shumë se kurrë, vëllezërit dhe motrat tona në Mal të Zi kërkojnë ndihmen tonë! Trojet tona na thërrasin për t’i ndihmuar!

Pavarësisht betejave të fituara, lobet antishqiptare nuk ndalen por vazhdojnë të rrezikojnë dhe zhdukin çdo gjë Shqiptare në Mal të Zi. Shqiptarët nuk do të qëndrojne duarkryq dhe të sakrifikohen sërish. Rreziku i shpërnguljeve dhe i asimilimit si ai i Shqiptarëve të Sanxhakut nuk duhet të përsëritet kurrë më në trojet shqiptare.

Për shqiptarët e Malit të Zi ky është momenti qe ata të kenë një zë në qeveri, për nevojat dhe të ardhmen e tyre. E ardhmja është në duart tona. BASHKE, për të mirën e atdheut, për të mirën e fëmijëve tanë, votoni SHQIP!

Zgjedhjet më 30 Gusht 2020 e përcaktojne ekzistencën dhe vazhdimsinë Shqiptare në Mal të Zi! 

Diaspora Shqiptare bëri te pamunduren që në këto zgjedhje ti bashkojë Shqiptarët e Malit te Zi në NJË liste të vetme, megjithatë pa sukses. Një gjë e tillë nuk do te pranohet më.

Për të ndaluar manipulimin dhe diskriminimin mbi popullin tonë, ne duhet të jemi një në kërkesat tona!Si popull autoktonë në këto troje, dhe për rrespektin e të parëve dhe për të mirën e të ardhmës tonë ju kërkojmë të BASHKUAR të votoni SHQIP.


Si mundem të ndihmoj unë? 

  1.  Nëse keni te drejtë vote, ju lusim të votoni me zemër, votoni për të ardhmen, votoni koaliconet SHQIPTARE (Vetëm nënshtetasit Malazez që janë bartës pasaporte apo letërnjoftimi Malazez kanë të drejtë votimi. Votuesit mund te votojne me pasaportë apo me leternjoftim të Malit te Zi)
  2. Nëse nuk mund të udhëtoni ose nuk keni të drejtë të votoni, ju lutemi kërkoni nga familjet, të afërmit, dhe miqtë tuaj që kanë të drejtë vote të votojnë koalicionet shqiptare.
  3. Ndihmoni financiarisht që të vazhdojmë të jemi zëri që nevojitet për mbrojtjen e interesave tona kombëtare nëpërmjet donacioneve:
    - Direkte per fushaten #BASHKËRI në këtë link: https://gf.me/u/yqjnz2
    - Direkte per fëmijët Shqiptar në Mal të Zi për materiale shkollore http://gf.me/u/yq8pgh
  4. Ndihmoni duke shpërndarë këtë mesazh në rrjetet sociale, e-mails dhe mënyra të tjera.
  5. Me nënshkrimin tim, unë zotohem që të kontribuoj në njërën nga keto mënyra: https://www.messenger.com/t/Bashkerisht

Një thënie e vjetër thote: “Nëse dëshiron të shkosh shpejt, shko vetëm. 
Nëse do të shkosh larg, shkoni së bashku.”


VETËM SË BASHKU DO TË REALIZOJMË QËLLIMET DHE ASPIRATAT TONA KOMBËTARE!

Kontakti: +1 (917) 679 9300 


  • Share:

You Might Also Like

0 comments